22.08.2016 aktualizacja 31.08.2016

Regulamin portalu dzieje.pl

§1Informacje ogólne

 • Niniejszy regulamin określa zasady udostępniania, funkcjonowania i korzystania z portalu internetowego dzieje.pl (dalej „Portal”) prowadzonego pod adresem URL: www.dzieje.pl i warunki usług świadczonych w Portalu drogą elektroniczną.
 • Wydawcą i właścicielem Portalu jest Muzeum Historii Polski w Warszawie z siedzibą Mokotowska 33/35; 00-560 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nr RIK 73/2006 , NIP 701-00-15-596, REGON 140530761 (dalej: Wydawca).
 • Portal administrowany jest przez Polską Agencję Prasową S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-502), ul. Bracka 6/8 zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym − Rejestr przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000062594 o kapitale zakładowym w wysokości 30 695 520 zł, wpłaconym w całości, NIP 525-000-10-90 (dalej: Administrator).
 • Do korzystania z Portalu i udostępnianych w jego ramach usług wymagane jest: połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa umożliwiająca wywoływanie i przeglądanie na ekranie komputera lub innego urządzenia elektronicznego stron WWW.
 • Każdy użytkownik, z momentem rozpoczęcia korzystania z Portalu i udostępnianych w ramach Portalu usług, zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz regulaminów innych świadczonych przez Administratora usług wybranych przez użytkownika (o ile usługi te posiadają odrębne regulaminy).
 • Korzystanie z Portalu jest bezpłatne, z zastrzeżeniem, że Wydawca oraz osoby trzecie mogą udostępniać w Portalu również odpłatne usługi, które zostaną odpowiednio oznaczone a dostęp do nich będzie odbywał się na zasadach ustalonych w odrębnych regulaminach.
 • Korzystanie z określonych usług może wymagać uprzedniej rejestracji użytkownika w Portalu.
 • Dane osobowe użytkowników Portalu są przetwarzane z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
 • Ze względu na uwarunkowania techniczne Wydawca nie gwarantuje, że informacje i materiały przesyłane za pomocą Internetu w systemie Portalu dotrą do użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. Wydawca nie zapewnia również, że przeglądanie stron będzie odbywało się bez przerw, wad technicznych oraz że użytkownik uzyska dokładnie te informacje, których szukał. Zastrzeżenie to dotyczy również materiałów zamieszczanych przez użytkownika.

§2Zawartość Portalu

 • Celem Portalu jest umożliwienie użytkownikom sieci Internet dostępu do zasobów udostępnianych w Portalu.
 • Wszelkie prawa do Portalu jako całości należą do Wydawcy, zaś prawa do poszczególnych elementów jego zawartości (tj. tekstów, grafik, zdjęć, materiałów video, oprogramowania i pozostałych elementów chronionych prawem) do Wydawcówy lub do osób fizycznych lub prawnych, których materiały zgodnie z prawem są udostępniane przez Administratora w Portalu.
 • Zarówno Portal jako całość jak i poszczególne jego elementy podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa, a w szczególności ustaw: ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (t.j. Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631 z późn. zm.); ustawy o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001r. (Dz. U. z 2001r. nr 128 poz. 1402 z późn. zm.); ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993r. (t.j. Dz. U. z 2003 nr 153 poz.1503 z późn. zm.) ustawy prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000r. (t.j. Dz. U. z 2003r. nr 119, poz. 1117 z późn. zm.).
 • Korzystanie z materiałów udostępnianych w Portalu możliwe jest wyłącznie w zakresie tzw. dozwolonego użytku, regulowanego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych.
 • Każde inne niż zastrzeżone w ust. 4 korzystanie z Portalu i poszczególnych elementów jego zawartości, bez pisemnej zgody Wydawcy lub pisemnej zgody innych uprawnionych jest zabronione. Oznacza to w szczególności zakaz kopiowania, modyfikowania, zwielokrotniania, dokonywania obrotu, rozpowszechniania w jakiejkolwiek postaci Portalu lub poszczególnych elementów jego zawartości. Zakaz ten obejmuje także zakaz dokonywania tzw. przedruków prasowych. Informacje na temat możliwości uzyskania zezwoleń i/lub licencji na korzystanie w konkretnych materiałów udostępnianych w Portalu można uzyskać pod adresem e-mail: biuro.prasowe@muzhp.pl.
 • Bezprawne lub niezgodne z Regulaminem korzystanie z Portalu i poszczególnych elementów jego zawartości będzie sankcjonowane na podstawie przepisów prawa cywilnego i karnego.
 • Na stronach Portalu mogą być prezentowane również linki, materiały i prezentacje zawierające odesłania do ofert i usług podmiotów trzecich. Zakres i warunki korzystania z ofert i usług podmiotów trzecich są określone w odrębnych regulaminach ustalonych przez te podmioty. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za warunki i skutki korzystania z oferti usług tych podmiotów przez użytkowników.
 • Użytkownicy korzystają z Portalu na własną odpowiedzialność i ryzyko. Wydawca nie gwarantuje, że informacje przedstawione w Portalu będą poprawne, ścisłe czy przydatne do zamierzonego przez użytkownika celu, dla jakiego użytkownik ich poszukiwał. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje korzystania przez użytkownika z Portalu, w szczególności za jakiekolwiek decyzje podjęte przez użytkownika na podstawie informacji uzyskanych w Portalu albo niezgodne z intencjami użytkowników wykorzystanie materiałów zamieszczonych przez nich w Portalu.
 • Ze względu na uwarunkowania techniczne Wydawca nie gwarantuje, że informacje i materiały przesyłane za pomocą Internetu w systemie Portalu dotrą do użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. Wydawca nie zapewnia również, że przeglądanie stron będzie odbywało się bez przerw, wad technicznych oraz że użytkownik uzyska dokładnie te informacje, których szukał. Zastrzeżenie to dotyczy również materiałów zamieszczanych przez użytkownika.

§3Korzystanie z Portalu

 • Dostęp do Portalu i możliwość zapoznania się ze zgromadzonymi tam zasobami mają wszyscy użytkownicy sieci Internetodwiedzający Portal. Dotyczy to zarówno materiałów zamieszczanych w Portalu przez Wydawcę, jak i przez jego użytkowników.
 • Aktywne korzystanie z Portalu poprzez zamieszczania komentarzy mają wszyscy odwiedzający.
 • Użytkownik odwiedzający Portal ma możliwość zarejestrowania się i założenia konta.
 • Konto jest udostępnianą w Portalu usługą elektroniczną (dalej „Konto”). Konto jest udostępniane użytkownikom bezpłatnie. Warunkiem korzystania z Konta jest uprzednie zarejestrowanie się w Portalu.
 • Konto umożliwia zarejestrowanemu użytkownikowi pełne korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Portalu, w szczególności pozwala na umieszczanie (wprowadzanie, prezentowanie i przechowywanie) w Portalu przez użytkownika jego własnych materiałów (dalej „Materiały Użytkownika”), w ramach funkcjonalności Wasze historie oraz do udziału w stałym konkursie na najlepszą historię – zasady konkursu określone są w § 5 Regulaminu.
 • Użytkownikiem Konta może zostać osoba pełnoletnia. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Konta za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. W braku takiej zgody osoby niepełnoletnie zobowiązanie są do niezwłocznego zaprzestania korzystania z Portalu.
 • Użytkownik może założyć wyłącznie jedno Konto. Niedopuszczalne jest przekazywanie lub udostępnianie Konta osobom trzecim bez uprzedniej zgody Wydawcy.
 • Proces rejestracji przebiega poprzez: Po wysłaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego, użytkownik otrzymuje na podany przez niego adres e-mail hasło dostępu do Portalu.
  a) na stronie www.dzieje.pl należy wypełnić i wysłać formularz rejestracyjny;
  b) rejestracja wymaga podania danych wskazanych w formularzu, obejmujących login (nazwę użytkownika) oraz adresu e-mail;
  c) zaakceptowanie postanowień Regulaminu;
 • Korzystając z podanego podczas rejestracji loginu oraz otrzymanego mailem hasła można zalogować się w Portalu i korzystać z jego funkcjonalności. Przybrany przez użytkownika login (tj. nazwa użytkownika) może być dowolny, jednak nie może on naruszać przepisów prawa, dobrych obyczajów ani postanowień niniejszego Regulaminu. Login umożliwia logowanie w Portalu i identyfikuje użytkownika w Portalu. Z chwilą zamknięcia Konta użytkownika jego login nie będzie mógł zostać przybrany w Portalu przez inną osobę.
 • Użytkownik zobowiązany jest do przywiązywania szczególnej wagi do postępowania z hasłem dostępu do Konta, a w szczególności jego właściwego zabezpieczenia. Administrator ani Wydawca nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wynikłe z niewłaściwego zabezpieczenia hasła przez użytkownika bez względu na okoliczności i przyczyny jego ujawnienia i/lub wykorzystania przez osoby trzecie.
 • Wydawca zastrzega zamknięcie Konta użytkownika, w przypadku gdy: użytkownik wykorzystuje Konto w sposób niezgody z prawem, dobrymi obyczajami lub w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
 • Z chwilą zamknięcia Konta użytkownika, użytkownik traci dostęp do swojego Konta i założonego profilu.
 • Zamknięcie Konta nie powoduje usunięcia z Portalu Materiałów Użytkownika, ani wygaśnięcia udzielonych przez użytkownika stosownie do treści § 4 ust. 6-7 upoważnień, chyba że Regulamin stanowi inaczej.

§4Odpowiedzialność, upoważnienia i zapewnienia użytkownika

1. Użytkownik Portalu zobowiązany jest do korzystania z Portalu z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa, dobrych obyczajów oraz postanowień niniejszego Regulaminu. Użytkownik zamieszczając w Portalu Materiały Użytkownika lub korzystając z Portalu w inny sposób, nie może podejmować działań, stosować technologii i/lub narzędzi zakłócających pracę systemu informatycznego Portalu.

2. Materiały Użytkownika zamieszczane w Portalu przez użytkowników nie mogą zawierać:

a) przekazów i treści sprzecznych z prawem lub z dobrymi obyczajami a w szczególności: naruszających prawa autorskie, pokrewne lub inne prawa i dobra prawem chronione, zawierających groźby, naruszających godność, prywatność, wizerunek lub pozostałe dobra osobiste innych osób, wulgarnych, pornograficznych, obscenicznych, nienawistnych, agresywnych, dyskryminujących i in. tego rodzaju;

b) przekazów i treści propagujących działania prawem zakazane;

c) przekazów i treści promocyjnych i reklamowych, spamu, ”łańcuszków szczęścia”;

d) linków prowadzących do stron www zawierających treści o jakich mowa powyżej, a w szczególności pod lit. a) – b);

e) przekazów, treści i zachowań łamiących zasady poprawnego zachowania w sieci;

f) wirusów czy innych złośliwych programów (tzw. malware).

3. Użytkownik zamieszcza materiały w Portalu wyłącznie na swoją odpowiedzialność. Z chwilą zamieszczenia ich w Portalu stają się one powszechnie dostępne. Wydawca udostępnia użytkownikom odpowiednie miejsce w ramach Portalu w celu umożliwienia zamieszczania Materiałów Użytkownika, a w tym prezentowania i wymiany komentarzy oraz opinii, zamieszczania zdjęć, galerii i in. W związku z tym, rola Wydawcy ograniczona jest do przechowywania takich materiałów w systemie informatycznym. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za działania użytkowników w ramach Portalu. Użytkownicy ponoszą wyłączną i pełną odpowiedzialność (cywilną i karną) za wszelkie naruszenia przepisów prawa i dóbr prawem chronionych wynikające z ich działalności w ramach Portalu tj. za korzystanie z zasobów i usług Portalu niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, jak również za zamieszczanie w Portalu Materiałów Użytkownika naruszających przepisy prawa, prawem chronione dobra osób trzecich oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.

4. Użytkownik zamieszczając w Portalu Materiały Użytkownika, gwarantuje i ponosi z tego tytułu odpowiedzialność, iż posiada on wszelkie niezbędne prawa i/lub zgody prawem wymagane na rozpowszechnianie tych materiałów w Portalu oraz w inny sposób, przewidziany w ust 6-7, a materiały te:

a) są zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami oraz nie naruszają praw osób trzecich i nie zawierają wad prawnych;

b) ich wykorzystanie na zasadach określonych w Regulaminie nie naruszy przepisów prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich i pokrewnych, dóbr osobistych, praw z rejestracji znaku towarowego oraz innych praw czy dóbr prawem chronionych;

c) wyraża zgodę na rozpowszechnianie tych materiałów pod przybraną przez użytkownika nazwą (nickiem) lub rozpowszechniania ich anonimowo,

d) zaś w przypadku występowania przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami wobec Wydawcy dotyczącymi naruszenia praw tych osób w związku z rozpowszechnianiem Materiałów Użytkownika, użytkownik gwarantuje nieodwołalnie natychmiastowe zwolnienie Wydawcy z takich roszczeń i przejmuje te roszczenia na siebie.

5. Wydawca zastrzega sobie prawo uniemożliwiania dostępu lub usuwania zamieszczanych przez użytkowników w Portalu materiałów łamiących zasady Regulaminu, a w szczególności ust. 2-4 oraz prawo do zamykania Kont i/lub blokowania dostępu do Portalu użytkownikom dopuszczającym się w Portalu rażących i uporczywych naruszeń. W przypadkach prawem wymaganych Wydawca lub Administrator powiadomi użytkownika w drodze e-mail o zamiarze uniemożliwienia mu dostępu do Konta i jego przyczynach.

6. Zamieszczając Materiały Użytkownika (tj. komentarze, rozwinięcia, dane, zdjęcia i inne materiały) w Portalu użytkownik upoważnia jednocześnie Wydawcę nieodpłatnie do korzystania z Materiałów Użytkownika (w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, a w szczególności choć niewyłącznie w wydawnictwach i pozostałych mediach Wydawcy, w zakresie wszystkich pól eksploatacji obejmujących w szczególności: utrwalanie i zwielokrotnianie wszelkimi technikami, a w tym technikami poligraficznymi, drukarskimi, reprograficznymi, magnetycznymi, informatycznymi, cyfrowymi, fotograficznymi, fonograficznymi, audialnymi, wizualnymi, audiowizualnymi, multimedialnymi, w dowolnym systemie, standardzie i formacie oraz na wszelkich rodzajach nośników, w tym także trwałe lub czasowe wprowadzenie do pamięci komputera lub innego urządzenia elektronicznego; wprowadzanie do obrotu, najem, użyczanie we wszelkich systemach i kanałach obrotu egzemplarzami; publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie wszelkimi znanymi technikami i metodami; wszelkie publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do tych materiałów dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, we wszystkich systemach, technikach i technologiach. Udzielone Wydawcy upoważnienie obejmuje także prawo do udzielania przez Wydawcę innym podmiotom zgody na korzystanie z Materiałów Użytkownika zamieszczanych w Portalu.

7. Udzielone Wydawcy upoważnienia obejmują także zgodę (upoważnienie) na rozpowszechnianie wizerunków osób utrwalonych w Materiałach Użytkownika zamieszczonych przez użytkownika w Portalu, w zakresie ich rozpowszechniania określonym w ust. 6.

8. Upoważnienia, o których mowa w ust. 6-7 dotyczą każdoczesnego Wydawcę Portalu czyli zarówno aktualnego Wydawcę jak i jego następców prawnych i ew. podwykonawców.

§5Konkurs

1. Wydawca w ramach funkcjonalności Wasze historie organizuje stały konkurs, którego celem jest wybór najlepszej historii umieszczonej na Portalu.

2. Warunkiem udziału w konkursie jest założenie konta zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

3. Wyboru najlepszej historii umieszczonej na Portalu dokonuje jury w składzie:
- Mariusz Jarosiński - redaktor naczelny Portalu dzieje.pl,
- Marek Stremecki - rzecznik prasowy Muzeum Historii Polski.

4. Wybór najlepszej historii będzie dokonywany raz w miesiącu w okresie od stycznia do grudnia 2015 roku.

5. Autorzy najlepszych historii otrzymają nagrody rzeczowe.

6. Nagrodami w konkursie są koszulki, torby, pendrivy oraz książki.

7. Wydawca bądź Administrator skontaktuje się z laureatami konkursu drogą mailową w celu ustalenia sposobu przekazania nagrody, w przypadku osób niepełnoletnich uprawnionymi do odbioru nagrody są rodzice lub opiekunowie prawni.

8. Konkurs trwa do 31-12-2015 r. lub do odwołania.

§6Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje od chwili udostępnienia na stronie Portalu. Wydawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do Regulaminu w każdym czasie.

2. W przypadku dokonania jakichkolwiek zmian w Regulaminie, Wydawca  poinformuje o tym niezwłocznie użytkowników poprzez publikacje jednolitego tekstu Regulaminu na stronie Portalu.

3. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na skuteczność praw nabytych przez Wydawcę na podstawie poprzednich wersji Regulaminu.

4. Wydawca dołoży wszelkich starań w zakresie prawidłowego funkcjonowania Portalu i poszczególnych usług dostępnych w Portalu, nie ponosi jednak odpowiedzialności za zaistnienie przerw w funkcjonowaniu Portalu lub dostępnych w nim usług w przypadku zaistnienia problemów technicznych niezależnych od Wydawcy

5. Wydawca zastrzega sobie czasowe wyłączanie Portalu w całości lub w części w związku z przerwami technicznymi, a także wprowadzanie nowych rozwiązań funkcjonalnych, w tym podnoszących poziom bezpieczeństwa i jakości działania Portalu. Wydawca dołoży starań, by tego rodzaju przerwy następowały w godzinach nocnych.

6. Wydawca zastrzega sobie prawo zawieszania lub zaprzestania udostępniania niektórych usług, dokonywania zmian funkcjonalności w obrębie tych usług, wprowadzenia odpłatności lub zmianę zasad odpłatności za udostępnianie usługi i wprowadzania innych zmian.

7. Wydawca zastrzega sobie prawo do dokonywania cesji całości lub części praw i obowiązków wynikających z wydawania i/lub administrowania Portalem na inne podmioty, co użytkownik przyjmuje do wiadomości i na co niniejszym wyraża zgodę.

8. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania Portalu winny być zgłaszane Administratorowi na adres e-mail: a.ziemienowicz@pap.pl.

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL