> >

O PORTALU

Portal dzieje.pl to codzienny serwis historyczny, setki artykułów dotyczących przede wszystkim najnowszej historii Polski, a także materiały wideo, filmy dokumentalne, archiwalne fotografie, dokumenty oraz infografiki i mapy.

Więcej

Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Muzeum Historii Polski w Warszawie (dalej również: MHP lub Muzeum) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej dzieje.pl
 

Data publikacji i aktualizacji

•    Data publikacji strony internetowej: 13.07.2010 r.
•    Data ostatniej istotnej aktualizacji:
25.03.2022 r.


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 • linki w serwisie otwierają się w tym samym oknie, jednak z uwagi na ograniczenia systemowe mogą się zdarzyć sytuacje, w których będą się one otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika,
 • z uwagi na ograniczenia systemowe w serwisie:
  • nie jest możliwa samodzielna zmiana odstępu między wierszami, akapitami, słowami i literami,
 • z uwagi na podobieństwo tematyczne bloków tekstowych, mogą się zdarzyć sytuację w których nie została zachowana pełna unikalność tytułów stron,
 • pewne udostępniane w serwisie usługi, pomimo starań programistów mogą nie mieć właściwie określonych etykiet oraz opisanych pól formularzy,
 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innych instytucjach,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • niektóre materiały wideo zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów,
 • mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:
  • cel linku nie jest odpowiednio określony,
  • załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku,
  • niektóre grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych
    

Wymienione niezgodności deklaracji wynikają z faktu, że wskazane elementy strony zostały udostępnione przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Muzeum Historii Polski dokłada jednak wszelkich starań aby były one, o ile jest to możliwe, poprawiane i dostępne cyfrowo dla jak najszerszego grona odbiorców serwisu.


Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
•    Deklarację sporządzono dnia: 2022-03-25

Deklarację sporządzono na podstawie na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością Strony internetowej prosimy o kontakt z osobami wyznaczonymi w MHP do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej: Sebastian Jackowski, e-mail: Sebastian.Jackowski@muzhp.pl, tel. +48 22 211 90 14 lub Zofia Dzieduszycka-Zdziech, e-mail:
Zofia.Dzieduszycka-Zdziech@muzhp.pl, tel. +48 22 255 76 02, adres: Muzeum Historii Polski w Warszawie, ul. Mokotowska 33/35, 00-560 Warszawa.

Informujemy, że zgodnie z Ustawą o dostępności cyfrowej każdy ma prawo:
•    zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej Strony internetowej lub jej elementu,
•    zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej Strony internetowej lub jej elementu,
•    wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
•    dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
•    wskazanie Strony internetowej lub jej elementu, którego dotyczy żądanie,
•    wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, MHP może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy MHP odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informację o dostępności architektonicznej siedziby Muzeum Historii Polski dla osób niepełnosprawnych

Muzeum posiada biuro tymczasowe przy ul. Mokotowskiej 33/35 w Warszawie. Korzystanie z niego jest terminowe, do czasu oddania do użytku stałej siedziby MHP.

Tymczasowa siedziba główna MHP przy ul. Mokotowskiej 33/35 w Warszawie znajduje się w wynajmowanych pomieszczeniach zabytkowej kamienicy, w związku z tym dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych jest ograniczone. Brak możliwości skorzystania z parkingu wewnętrznego przez gości w tym osób niepełnosprawnych.   

Na terenie tymczasowej siedziby MHP, organizowane są debaty, promocje książek, zajęcia edukacyjne. Dostęp do pomieszczeń, w których przeprowadzane są ww. wydarzenia uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w kwestii dotarcia na miejsce. Brak możliwości dostosowania toalet. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek posiada ciągi komunikacyjne poziome i pionowe. Wyposażony jest w system przeciwpożarowy ze zwolnieniem blokady drzwi w razie pożaru. Pracownicy MHP są przeszkoleni w procedurach ewakuacyjnych. W razie wystąpienia zagrożenia, ewakuacja osób o ograniczonych możliwościach poruszania się przeprowadzana jest klatką schodową przy pomocy osób trzecich.

Ponadto, Muzeum korzysta z obiektu biurowego, znajdującego się na ternie budowy stałej siedziby MHP (Biuro Budowy ‒ zaadoptowany budynek wojskowy w bliskim sąsiedztwie inwestycji, na terenie Cytadeli Warszawskiej). Ewakuacja pracowników odbywa się klatką schodową.

MHP nie zapewnia możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego w siedzibie MHP oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Aplikacje mobilne

Muzeum Historii Polski w Warszawie udostępnia następujące aplikacje mobilne dzieje.pl działające na urządzeniach z zainstalowanym systemem Android lub iOS . Aplikacje opracowane są w technologii WebView, która umożliwia urządzeniom mobilnym wyświetlanie pełnej treści serwisu internetowego dzieje.pl.

 

COPYRIGHT

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Newsletter