Polska po 1989 roku

24.05.2018

Kornel Morawiecki został przewodniczącym Rady ds. Działaczy Opozycji Antykomunistycznej

Kornel Morawiecki. Fot. PAP/P. Polak Kornel Morawiecki. Fot. PAP/P. Polak

Prezes Stowarzyszenia Solidarność Walcząca Kornel Morawiecki został wybrany na przewodniczącego Rady do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych - poinformował w czwartkowym komunikacie UdsKiOR.

Prezesa Rady wybrali działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane przez władze komunistyczne reprezentujący środowiska niepodległościowe podczas czwartkowego posiedzenia. Zastępcami przewodniczącego zostali: prezes Stowarzyszenia Wolnego Słowa Wojciech Borowik, prezes Związku Weteranów Trzeciej Konspiracji 1956-1989 Andrzej Słowik, prezes Porozumienia Katowickiego 1980 – Stowarzyszenia na Rzecz Pamięci Andrzej Rozpłochowski, a sekretarzem Rady został Andrzej Anusz, działacz opozycji antykomunistycznej.

Jak poinformowano w komunikacie, Rada jest organem opiniodawczo-doradczym w sprawach dotyczących działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych, działającym przy szefie Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Janie Józefie Kasprzyku.

Członków Rady powołuje i odwołuje imiennie szef Urzędu spośród osób o potwierdzonym statusie działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, zapewniając udział w niej różnych środowisk dawnej opozycji. Jej członkowie powoływani są na czas określony wykonywaniem funkcji przez szefa Urzędu.

Obecnie w skład Rady wchodzi 18 członków, którzy pełnią swoje funkcje społecznie. Do zadań Rady należy opiniowanie podejmowanych przez Urząd inicjatyw legislacyjnych, a także zgłaszanie wniosków w sprawach istotnych dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych.

Rada może występować z apelami i postulatami do władz państwowych oraz samorządowych. Rada wyraża swoje stanowisko w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad. Posiedzenia Rady zwoływane są w miarę potrzeby.

Kornel Morawiecki urodził się 3 maja 1941 r. w Warszawie. W marcu 1968 r. uczestniczył w strajku studenckim na Uniwersytecie Wrocławskim. Od 1979 r. do 1989 był redaktorem naczelnym i wydawcą nielegalnego miesięcznika "Biuletyn Dolnośląski". Był jednym z inspiratorów wrocławskich strajków w sierpniu 1980 r. Rok później był delegatem na I Krajowy Zjazd NSZZ "Solidarność" z regionu Dolny Śląsk.

Od początku stanu wojennego ukrywał się, kierując działem wydawniczym Regionalnego Komitetu Strajkowego Dolny Śląsk. W 1982 r. złożył "Solidarność Walczącą" - radykalną, podziemną organizację niepodległościową walczącą o upadek komunizmu, niepodległą i suwerenną Polskę, o ustroju demokratyczno-parlamentarnym i gospodarce rynkowej.

Kornel Morawiecki był jednym z najdłużej ukrywających się działaczy podziemnych. Aresztowany został 9 listopada 1987 r., zmuszono go do opuszczenia kraju. Według informacji ze strony internetowej "Solidarności Walczącej", odbył wówczas polityczną podróż po Europie i Ameryce Płn., a w sierpniu 1988 r. nielegalnie wrócił do Polski. Przeciwnik porozumienia Okrągłego Stołu.(PAP)

autor: Marek Sławiński

masl/ agz/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL