Kultura i sztuka po 1989 roku

14.06.2019

D. Piontkowski: egzaminy ósmoklasisty i gimnazjalny poszły dobrze

Tegoroczne egzaminy ósmoklasisty i gimnazjalny poszły dobrze - ocenił minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski. Gratuluję uczniom, a wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że odbyły się zgodnie z harmonogramem dziękuję – powiedział. W piątek Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wyniki przeprowadzonych w tym roku egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego.

Swoje indywidualne wyniki mogli poznać także sami uczniowie. Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty zostanie przekazane każdemu uczniowi w dniu zakończenia roku szkolnego (19 czerwca br.) razem ze świadectwem ukończenia szkoły.

Tegoroczna sesja egzaminu gimnazjalnego była ostatnią w historii. W związku ze zmianą struktury szkół od 1 września 2019 r. gimnazja przestaną istnieć. Tegoroczna sesja egzaminu ósmoklasisty była pierwszą w historii.

Podczas egzaminu ósmoklasisty uczniowie klas VIII szkół podstawowych musieli przystąpić obowiązkowo do trzech egzaminów: z języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego, uczniowie klas III gimnazjów na egzaminie gimnazjalnym mieli egzaminy: z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych (czyli biologii, chemii, fizyki i geografii) oraz z języka obcego (zdawany na dwóch poziomach: podstawowym i rozszerzonym).

Średni wynik uzyskany przez ósmoklasistów za rozwiązanie zadań z języka polskiego to 63 proc. punktów możliwych do otrzymania, z matematyki - 45 proc., z języka angielskiego to 59 proc. punktów, z niemieckiego - 42 proc., z rosyjskiego - 48 proc., z francuskiego - 61 proc., z hiszpańskiego - 56 proc., z włoskiego - 58 proc.

Średni wynik uzyskany przez gimnazjalistów za rozwiązanie zadań z języka polskiego uzyskali średnio 63 proc. punktów możliwych do otrzymania, z historii i wiedzy o społeczeństwie - 59 proc. punktów, z matematyki - 43 proc., z przedmiotów przyrodniczych - 49 proc. punktów.

Średni wynik uzyskany przez gimnazjalistów z egzaminu na poziomie podstawowym z języka angielskiego to 68 proc. punktów, z niemieckiego - 51 proc., z rosyjskiego - 59 proc., z francuskiego - 72 proc., z hiszpańskiego - 73 proc., z włoskiego - 64 proc.

Średni wynik z egzaminu na poziomie rozszerzonym z angielskiego to 53 proc. punktów, z niemieckiego - 43 proc., z rosyjskiego - 52 proc., z francuskiego - 80 proc., z hiszpańskiego - 82 proc., z włoskiego - 81 proc.

"Z danych (...) wynika, że egzaminy poszły po prostu dobrze. (…) To jest dobra informacja" – powiedział minister edukacji na konferencji prasowej w siedzibie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. "Przypomnę, że jeden z tych egzaminów kończy cykl egzaminów, który przez wiele lat się odbywał po szkole gimnazjalnej. Był to drugi egzamin, który uczniowie musieli zdawać, wcześniej był egzamin szóstoklasisty. Dla uczniów klas ósmych jest to pierwszy egzamin sprawdzający ich wiedzę i mający pewien wpływ na rekrutację" – wskazał.

"To dobry moment podsumowania i pokazania, że ten system egzaminowania zewnętrznego sprawdza się i nie należy tu wprowadzać poważniejszych zmian" – powiedział szef MEN.

"Dla nas to ważny test, jak te egzaminy ósmoklasisty będą się sprawdzały. Były pewne obawy, czy zadania otwarte, które stanowią pewną część egzaminu, będą dla uczniów zrozumiałe, czy będą je w stanie rozwiązywać. Cieszę się, że pierwsze informacje są dla uczniów i dla nas wszystkich optymistyczne, bo pokazują, że ten nowy system dobrze się sprawdza" – dodał.

Jak poinformował dyrektor CKE Marcin Smolik egzamin gimnazjalny pokazał, że uczniowie kończący III klasę gimnazjum dobrze poradzili sobie z zadaniem z języka polskiego, które sprawdzało umiejętność analizy i interpretacji tekstów kultury. Większości gimnazjalistów nie przysporzyło również problemów zadanie z historii sprawdzające umiejętność analizy i interpretacji źródła kartograficznego. Z matematyki uczniowie wykazali się umiejętnością odczytywania i interpretowania informacji przedstawionych za pomocą wykresu funkcji, a z biologii − umiejętnością planowania i przeprowadzania doświadczeń.

W informacji CKE można przeczytać, że gimnazjaliści przystępujący do egzaminu z języka angielskiego, rosyjskiego oraz hiszpańskiego na poziomie podstawowym najlepiej poradzili sobie z rozwiązaniem zadań z zakresu rozumienia ze słuchu. Dla zdających język niemiecki najłatwiejsze okazały się zadania sprawdzające znajomość środków językowych. W przypadku języka francuskiego i włoskiego zdający uzyskali porównywalne wyniki we wszystkich obszarach (rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, znajomość funkcji językowych, znajomość środków językowych). Na poziomie rozszerzonym uczniowie przystępujący do egzaminu z języka angielskiego najwyższy średni wynik uzyskali za zadania sprawdzające rozumienie tekstów pisanych. Uczniowie, którzy zdawali egzamin z języka niemieckiego, rosyjskiego oraz hiszpańskiego, najlepiej poradzili sobie z zadaniami sprawdzającymi rozumienie ze słuchu. W przypadku języka francuskiego zdający uzyskali najwyższy średni wynik za zadanie sprawdzające umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnej.

Egzamin wskazał również umiejętności, które gimnazjaliści opanowali słabiej. W części humanistycznej z języka polskiego trudność sprawiło uczniom między innymi zadanie sprawdzające funkcjonalne wykorzystanie wiadomości z zakresu świadomości językowej, a z historii – zadanie dotyczące chronologii historycznej (por. tutaj). Z matematyki najtrudniejsze okazało się zadanie "na dowodzenie", którego rozwiązanie wymagało znajomości własności stycznej do okręgu, cech przystawania trójkątów, a także samodzielnej analizy problemu i przedstawienia argumentacji matematycznej, natomiast z chemii – zadanie wymagające prostych obliczeń związanych z zastosowaniem prawa stałości składu.

Uczniom przystępującym do egzaminu z języka angielskiego i rosyjskiego na poziomie podstawowym największą trudność sprawiły zadania sprawdzające znajomość środków językowych. W przypadku egzaminu z języka niemieckiego najtrudniejsze dla gimnazjalistów okazały się zadania sprawdzające znajomość funkcji językowych. Na poziomie rozszerzonym (por. tutaj) we wszystkich językach obcych nowożytnych największą trudność sprawiło gimnazjalistom rozwiązanie zadań sprawdzających umiejętność stosowania środków językowych.

Omawiając wyniki egzaminu ósmoklasisty Smolik podał, że uczniowie dobrze poradzili sobie z zadaniem z języka polskiego, które sprawdzało umiejętność odbioru tekstu kultury i wykorzystania zawartych w nim informacji. Z matematyki uczniowie wykazali się sprawnością rachunkową – umiejętnością wykonywania prostych obliczeń oraz ich wykorzystania w sytuacjach praktycznych. Na egzaminie z języka obcego nowożytnego ósmoklasiści rozwiązujący zadania z języka angielskiego najlepiej poradzili sobie z zadaniami sprawdzającymi znajdowanie określonych informacji w tekstach pisanych. Dla uczniów, którzy przystąpili do egzaminu z języka niemieckiego, najłatwiejsze okazały się zadania zamknięte sprawdzające znajomość funkcji językowych.

Egzamin wskazał również umiejętności, które ósmoklasiści opanowali słabiej. Z języka polskiego trudność sprawiło uczniom między innymi zadanie sprawdzające umiejętności wyszukiwania potrzebnych informacji w tekście nieliterackim oraz wnioskowania. Z matematyki najtrudniejsze okazało się zadanie otwarte, w którym zdający musieli opracować strategię rozwiązania przedstawionego w nim problemu z wykorzystaniem odczytanej z rysunku zależności między długościami odpowiednich odcinków. Uczniom przystępującym do egzaminu z języka angielskiego największą trudność sprawiły zadania sprawdzające znajomość środków językowych. W przypadku języka niemieckiego najtrudniejsze dla ósmoklasistów było rozwiązanie zadania otwartego sprawdzającego znajomość funkcji językowych. Zarówno w języku angielskim, jak i niemieckim dość trudne było także zadanie sprawdzające umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnej (uczniowie musieli napisać emaila).

Przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego jest warunkiem ukończenia gimnazjum, a przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Ich wyniki będą miały wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły średniej.

Podczas postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wyniki ucznia uzyskane na zakończenie nauki w gimnazjum lub w szkole podstawowej (odnotowane na świadectwie szkolnym) oraz wyniki egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty.

Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty zostanie przekazane każdemu uczniowi w dniu zakończenia roku szkolnego (19 czerwca br.) razem ze świadectwem ukończenia szkoły.

Egzamin gimnazjalny został przeprowadzone w dniach: 10,11, 12 kwietnia, a egzamin ósmoklasisty w dniach: 15,16, 17 kwietnia. Uczniowie, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie zdawali egzaminów w kwietniu, mogli przystąpić do nich w dodatkowym terminie w dniach 3, 4 i 5 czerwca. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

dsr/ mhr/
 

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL