Kultura i sztuka po 1989 roku

23.11.2018

Senat poparł bez poprawek ustawę o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej

Senat poparł bez poprawek rządową ustawę o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej. Zgodnie z nią producenci będą mogli otrzymać wsparcie finansowe w wysokości 30 proc. poniesionych w Polsce kosztów na produkcję.

Za poparciem ustawy bez poprawek opowiedziało się 79 senatorów, nikt nie był przeciw, jeden senator wstrzymał się od głosu.

Celem ustawy jest m.in. poprawa warunków działania sektora produkcji audiowizualnej, stworzenie warunków do inwestowania zagranicznego kapitału w produkcje audiowizualne w Polsce, stworzenie warunków do realizowanej w naszym kraju współpracy między polskimi i zagranicznymi producentami audiowizualnymi, zwiększenie aktywności polskich przedsiębiorców działających w sektorze produkcji audiowizualnej i podnoszenie międzynarodowej konkurencyjności polskich przedsiębiorców działających w tym sektorze.

Zgodnie z ustawą utworem audiowizualnym jest "utwór złożony z serii następujących po sobie obrazów z dźwiękiem lub bez dźwięku utrwalonych na nośniku umożliwiającym wielokrotne odtwarzanie, wywołujących wrażenie ruchu i składających się na oryginalną całość wyrażającą akcję lub treść w indywidualnej formie, zrealizowany w formie filmu fabularnego, dokumentalnego lub animowanego albo serialu fabularnego, dokumentalnego lub animowanego, niezależnie od pola eksploatacji".

Instytucją odpowiedzialną za przyznawanie wsparcia finansowego i rozliczanie środków przyznanych w ramach wsparcia będzie Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Wsparcie finansowe będzie przyznawane w wysokości "30 proc. polskich kosztów kwalifikowalnych, z tym że polskie koszty kwalifikowalne, które stanowią podstawę naliczania wsparcia finansowego, nie mogą przekroczyć 80 proc. całkowitych kosztów produkcji audiowizualnej".

Wnioskodawcami mogą być przedsiębiorcy, którzy mają siedzibę w Polsce, byli producentami utworu audiowizualnego, koproducentem utworu audiowizualnego lub świadczyli usługę na rzecz produkcji audiowizualnej w odniesieniu do co najmniej jednego utworu audiowizualnego, który był dystrybuowany w kinach, został nadany lub publicznie udostępniony przez dostawcę usługi medialnej albo zaprezentowany przynajmniej na jednym międzynarodowym festiwalu filmowym akredytowanym przez Międzynarodową Federację Stowarzyszeń Producentów Filmów (FIAPF) lub zatrudnia osobę zarządzającą przedsiębiorstwem albo osobę odpowiedzialną za produkcję audiowizualną, a mającą doświadczenie w produkcji audiowizualnej lub koprodukcji takiego utworu audiowizualnego; zawarł umowę o koprodukcję utworu audiowizualnego w Polsce lub umowę o świadczenie usług na rzecz produkcji audiowizualnej w Polsce przed złożeniem wniosku o wsparcie finansowe; spełnia wymogi określone w przepisach o pomocy publicznej.

Wniosek o wsparcie będzie mógł złożyć także producent utworu audiowizualnego albo koproducent utworu audiowizualnego, którego siedziba znajduje się także w innym państwie UE lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), jeżeli ma siedzibę w Polsce, a przedmiotem wsparcia będzie utwór produkowany przez polski oddział.

Maksymalnie twórcy jednego filmu będą mogli otrzymać 15 mln zł wsparcia, przedsiębiorcy zaś 20 mln zł rocznie. Wysokość wsparcia finansowego wraz z innymi źródłami pomocy publicznej nie może przekroczyć łącznie 50 proc. całości kosztów produkcji utworu audiowizualnego. Warunek ten nie dotyczy jednak tzw. filmów trudnych - filmów i seriali dla dzieci do lat 12 oraz filmów i seriali, które w założeniu promują polskie dziedzictwo historyczne lub kulturowe na świecie. W tym przypadku udział środków publicznych w budżecie projektu będzie mógł sięgać 70 proc.

Ustawa zakłada, że w ramach wsparcia finansowego przewidzianego na dany rok Polski Instytut Audiowizualny przyznaje co najmniej 10 proc. wsparcia na produkcję filmów animowanych i seriali animowanych.

Zgodnie z ustawą wsparcia finansowego nie przyznaje się na produkcję utworów audiowizualnych o charakterze reklamowym oraz "powstałych w wyniku rejestracji: wykonań utworów słownych, słowno-muzycznych, muzycznych lub pantomimicznych; zdarzeń z życia politycznego, społecznego, kulturalnego, religijnego, gospodarczego lub sportowego; zdarzeń z życia prywatnego; treści pornograficznych". A także na produkcję utworów audiowizualnych "sporządzanych na potrzeby nauki, nauczania, techniki, promocji, informacji lub instruktażu; sporządzanych na użytek wewnętrzny kościołów i innych związków wyznaniowych".

Jednym z etapów oceny produkcji przed przyznaniem wsparcia będzie test kwalifikacyjny, który będzie zawierał zestaw kryteriów i przypisanej im odpowiednio punktacji, które służą do oceny, czy utwór audiowizualny: wykorzystuje polski lub europejski dorobek kulturowy; lokalizuje akcję na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; jest produkowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; zapewnia udział w produkcji audiowizualnej polskich pracowników, współpracowników, lub podmiotów świadczących usługi na rzecz produkcji audiowizualnej; zapewnia udział polskiej infrastruktury filmowej.

Zakłada się, że w latach 2019–2027 minimalny roczny budżet PISF-u związany z realizacją projektowanej ustawy, tj. przeznaczony tylko na wypłaty wsparcia, powinien być określony na minimum 100 mln zł rocznie, natomiast na 2018 r. przewidziano 50 mln zł.

Ustawa trafi teraz do podpisu przez prezydenta.(PAP)

autorki: Martyna Olasz, Katarzyna Krzykowska, Daria Porycka

oma/ ksi/ dap/ mwp/ wus/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL