Kultura i sztuka po 1989 roku

06.12.2018

Sejm za nowelą ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

Tryb przeprowadzania konkursów wyłaniających kandydatów na stanowisko dyrektora w samorządowych instytucjach kultury określa nowelizacja ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, którą w czwartek przyjął Sejm.

Za nowelą ustawy opowiedziało się 394 posłów, przeciw było 23, a 13 wstrzymało się od głosu.

Nowela zmienia zasady przeprowadzania konkursów wyłaniających kandydatów na stanowisko dyrektora instytucji kultury w samorządowych instytucjach kultury. Zakłada ona, że organizator jeszcze przed ogłoszeniem konkursu podaje do publicznej wiadomości informację o takim zamiarze, zawierającą m.in. terminy rozpoczęcia i przewidywanego zakończenia postępowania konkursowego.

Proponowane przepisy rozgraniczają zadania i obowiązki komisji konkursowej i organizatora wobec prawidłowo wyłonionego kandydata oraz doprecyzowują zakres obsługi komisji konkursowej przez organizatora. Projekt doprecyzowuje także dotychczasowy tryb przeprowadzania konkursów, m.in. jednoznacznie wskazując, że konkurs może być nierozstrzygnięty. Ponadto określa zasady udziału w komisji konkursowej w przypadku potencjalnego konfliktu interesów.

"Członkiem komisji konkursowej nie może być osoba: przystępująca do konkursu oraz w stosunku, do której osoba przystępująca do konkursu jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej, krewnym lub powinowatym w linii bocznej do drugiego stopnia włącznie lub pozostaje w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to powodować uzasadnione wątpliwości co do jej obiektywizmu lub bezstronności" - wskazano w nowelizacji.

Komisja konkursowa, wedle przyjętych przepisów, rozstrzyga m.in. "konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury, sporządza z niego protokół końcowy i przekazuje organizatorowi wyniki konkursu wraz z jego dokumentacją".

Nowela przewiduje, że w ciągu siedmiu dni od dnia powołania dyrektora danej instytucji kultury jego program zostanie podany do publicznej wiadomości przez organizatora na swojej stronie w Biuletynie Informacji Publicznej lub instytucję kultury na swojej stronie internetowej.

Z kolei w przypadku nierozstrzygnięcia konkursu, albo jeżeli kandydat wyłoniony w tym konkursie nie zostanie powołany na stanowisko dyrektora instytucji kultury, organizator niezwłocznie ogłasza kolejny konkurs, chyba że wystąpi do ministra kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o zgodę na powołanie dyrektora bez konkursu w trybie określonym w ustawie.

Reguluje także zasady przekształcenia w państwowe instytucje kultury dwóch humanistycznych instytutów badawczych, nadzorowanych przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Chodzi o Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu i Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie.

Ośrodki te, jak poinformowało w komunikacie CIR, "mają długą tradycję badawczą, są zasłużone dla polskiej nauki i kultury, spełniają ważną rolę w regionach oraz prowadzą współpracę międzynarodową w obszarze nauk historycznych i społecznych". "Jednak z ich długoletniego funkcjonowania wynika, że prowadzona przez nie działalność nie powinna być finansowana środkami z komercjalizacji wyników badań i grantów badawczych, na które zapotrzebowanie w obszarze humanistyki jest nieporównywalne z badaniami mającymi zastosowanie w przemyśle, medycynie czy rolnictwie" - czytamy.

Zgodnie z proponowanym prawem oba instytuty zyskają status państwowych instytucji kultury, który zagwarantuje im stabilne finansowanie - będą otrzymywać dotacje ze środków budżetowych, znajdujących się w dyspozycji ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Zmiana ma zapewnić im "możliwość zachowania dorobku naukowego, kontynuowania działalności na zasadach niekomercyjnych oraz włączenia się w większym zakresie w działania związane z prowadzeniem polityki pamięci na Ziemiach Zachodnich oraz Północno-Wschodnich".

Nowela ma wejść w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Wyjątek stanowić będą przepisy dotyczące dwóch instytutów badawczych, które wejdą w życie po 14 dnia od dnia ogłoszenia. (PAP)

autor: Katarzyna Krzykowska

ksi/ pat/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL