Walka o niepodległość 1914-1918

09.07.2018

Obchody rocznicy odzyskania niepodległości – priorytetem MEN na rok 2018/2019

Obchody rocznicy odzyskania niepodległości i kształtowanie patriotycznych postaw, wdrażanie nowej podstawy programowej i kształcenie zawodowe - takie będą kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019; zdecydowała tak minister edukacji narodowej Anna Zalewska.

Co roku w czasie wakacji minister edukacji ogłasza podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej na nowy rok szkolny. Do wydania takiego dokumentu zobowiązuje ustawa Prawo oświatowe; wcześniej takie zobowiązanie wynikało z przepisów ustawy o systemie oświaty.

Podstawowe kierunki na rok szkolny 2017/2018, czyli działania priorytetowe, opisano w czterech punktach. W pierwszym napisano: "100. rocznica odzyskania niepodległości - wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów". Punkt drugi brzmi: "Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów". Punkt trzeci to: "Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego", a czwarty: "Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci".

W dokumencie określono także kierunki realizacji zadań nadzoru pedagogicznego. MEN chce, by kontrole prowadzone przez pracowników kuratoriów skupiły się na tym, czy publiczne przedszkola i szkoły podstawowe zapewniają dzieciom i młodzieży pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Kontrole w publicznych szkołach podstawowych z oddziałami międzynarodowymi i dwujęzycznymi mają się zaś skupić na funkcjonowaniu tych oddziałów, natomiast w publicznych szkołach podstawowych z oddziałami sportowymi - na tworzeniu, organizowaniu i funkcjonowaniu tych oddziałów.

Minister Zalewska wyznaczyła ponadto tematy ewaluacji w roku szkolnym 2018/2019.

Ewaluacje problemowe (to 60 proc. wszystkich ewaluacji w przyszłym roku szkolnym) w szkołach podstawowych, branżowych szkołach I stopnia, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego będą dotyczyły trzech spraw. Brzmią one: "Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej", "Uczniowie są aktywni", "Szkoła lub placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju".

W dokumencie określono także tematy ewaluacji problemowych dla placówek oświatowo-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjalnych ośrodków wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, a także dla szkół specjalnych przysposabiających do pracy, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych.

Resort edukacji zamierza też monitorować w publicznych szkołach podstawowych prowadzenie działalności innowacyjnej i wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania oraz organizację kształcenia uczniów według indywidualnego programu i toku nauki.(PAP)

autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

dsr/ wus/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL