Kultura i sztuka po 1989 roku

13.06.2018

Sejmowa komisja za większością senackich poprawek do ustawy o zarządzaniu prawami autorskimi

Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu poparła w środę większość senackich poprawek do ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi. Ustawa wdraża unijną dyrektywę, która ma harmonizować zasady działalności organizacji zbiorowego zarządzania.

Większość poprawek Senatu do ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi - jak poinformował posłów komisji Karol Kościński, dyrektor Departamentu Własności Intelektualnej i Mediów MKiDN - miała charakter redakcyjno-legislacyjny, doprecyzowujący treść nowych przepisów. Dodał też, że poprawki Senatu są wynikiem korespondencji senatorów z przedstawicielami organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.

Procedowana przez parlament ustawa dotyczy wdrożenia do polskiego porządku prawnego dyrektywy m.in. Parlamentu Europejskiego w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi. Przedmiotem dyrektywy jest m.in. harmonizacja zasad działalności organizacji zbiorowego zarządzania, głównie prawami do utworów, artystycznych wykonań, fonogramów i wideogramów, w pewnym zakresie także prawami do wydań książek i prasy.

Wśród poprawek Senatu, które poparli posłowie komisji, była m.in. zmiana zapewniająca kompletność definicji pojęcia "zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi". W sprawie innej poprawki Senatu posłowie zgodzili się, że takie kwestie jak np. walne zebrania członków w organizacjach zbiorowego zarządzania należy pozostawić w gestii ich i ich statutów. Inna zaaprobowana przez komisję poprawka głosi, że "statut może przewidywać, że prawo wyboru delegatów przysługuje również uprawnionym, niebędącym członkami organizacji zbiorowego zarządzania, którzy zawarli z nią umowę o zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi. W takim przypadku delegatem może być wybrany również taki uprawniony".

Ponadto komisja poparła poprawkę korelującą m.in. terminologię ustawy z przepisami ustawy prawo przedsiębiorców dotyczących prowadzenia działalności regulowanej. Posłowie zgodzili się na przepis, który określa podstawę i przesłanki wydania przez organ nadzoru decyzji o zakazie wykonywania działalności jako niezależny podmiot zarządzający. Posłowie zgodzili się również na doprecyzowanie, że ujawnienie przez organizację zbiorowego zarządzania danych osobowych innym organizacjom jest jednym ze sposobów przetwarzania danych.

Komisja nie zgodziła się natomiast na poprawkę Senatu dotyczącą definicji użytkownika w ustawie. "Sejm i my posługiwaliśmy się w tej definicji pojęciem +eksploatacji+ (...), Biuro Legislacyjne Senatu zaproponowało w miejsce słowa +eksploatacja+ słowo +korzystanie+ z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych jako po pierwsze lepiej odpowiadające językowi polskiemu, po drugie jako pojawiające się w treści tej ustawy" - powiedział Kościński, ale zaznaczył, że od strony merytorycznej poprawka Senatu niczego nie wnosi. Z jego opinią dotyczącą charakteru senackiej zmiany zgodzili się legislatorzy sejmowi.

Ustawa o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi określa zasady działania organizacji zbiorowego zarządzania tymi prawami oraz innych podmiotów zarządzających prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi. Reguluje ona także kwestie udzielania zezwoleń na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi; nadzór nad organizacjami zbiorowego zarządzania tymi prawami oraz działania Komisji Prawa Autorskiego.

W uzasadnieniu do rządowego projektu ustawy przypomniano, że organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi pełnią istotną rolę przy wykonywaniu tych praw, w szczególności w sytuacjach, w których masowy charakter korzystania z chronionych nimi treści uniemożliwia lub znacząco utrudnia zawarcie indywidualnych umów ze wszystkimi uprawnionymi. "W takiej sytuacji legalna eksploatacja utworów oraz przedmiotów praw pokrewnych na masową skalę jest możliwa właśnie dzięki instytucji zbiorowego zarządu" - podkreślono w projekcie.

Termin implementacji dyrektywy unijnej upłynął 10 kwietnia 2016 r. Jak podało wcześniej PAP Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, nie został on dotrzymany "z uwagi na stopień rozbudowania i skomplikowania materii – projektowana ustawa będzie stanowić najbardziej kompleksową i szczegółową regulację zbiorowego zarządu w niemal 100-letniej historii polskiego prawa autorskiego".

W związku z opóźnieniem w implementacji dyrektywy Komisja Europejska wszczęła przeciwko Polsce postępowanie, a 25 stycznia podjęła decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości UE wniosku o nałożenie na Polskę grzywny. MKiDN zwraca uwagę, że w grudniu analogiczna decyzja została podjęta w odniesieniu do Bułgarii, Hiszpanii, Luksemburga i Rumunii. "Zgodnie z zastosowaną przez Komisję procedurą przyjęcie ustawy przed wydaniem wyroku przez Trybunał spowoduje wycofanie wniosku o grzywnę" - dodał resort kultury. (PAP)

nno/ itm/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL