Kultura i sztuka po 1989 roku

15.05.2017

W Senacie m.in. o restytucji narodowych dóbr kultury

Ustawą o restytucji narodowych dóbr kultury zmierzającą do efektywniejszego i szybszego odzyskiwania bezprawnie utraconych dóbr kultury i ustawą, która stanowi, że całość pieniędzy płaconych przez zakłady ubezpieczeń na ochronę przeciwpożarową trafi do Komendanta Głównego PSP - zajmie się Senat.

We wtorek rozpocznie się zaplanowane na dwa dni posiedzenie Senatu.

Senatorowie zajmą się m.in. ustawą o restytucji narodowych dóbr kultury, która wprowadza do polskiego ustawodawstwa dyrektywę Unii Europejskiej dotyczącą zwrotu dóbr kultury, wyprowadzonych niezgodnie z prawem z terytorium państwa członkowskiego UE.

Ustawa definiuje "dobro kultury" jako zabytek i rzecz ruchomą niebędącą zabytkiem, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na ich wartość artystyczną, historyczną bądź naukową, lub ze względu na ich znaczenie dla dziedzictwa i rozwoju kulturalnego. Regulacje ustawowe dotyczą zatem dóbr kultury obejmujących zabytki i dobra kultury, które takiego statusu nie mają (niezabytkowe dobra kultury) – przy czym chodzi wyłącznie o dobra kultury o charakterze materialnym.

Zgodnie z ustawą, za restytucję dóbr kultury będzie odpowiedzialny minister kultury i dziedzictwa narodowego. Do jego obowiązków będzie należało podejmowanie działań – w kraju i za granicą – mających na celu odzyskanie utraconego dobra kultury.

Ustawa określa też zasady postępowania ws. zwrotu z państwa UE narodowych dóbr kultury Polski, wyprowadzonych z naszego kraju z naruszeniem prawa.

Senatorowie zajmą się też nowelą ustawy ws. ochrony przeciwpożarowej. Zakłady ubezpieczeń są zobowiązane do przekazywania na cele związane z ochroną przeciwpożarową 10 proc. sumy wpływów uzyskanych z tytułu ubezpieczenia od ognia. Obecnie połowa tej kwoty jest przekazywana Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej, reszta - Zarządowi Głównemu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Nowelizacja stanowi, że wszystkie środki będą trafiały do Komendanta Głównego PSP, który następnie przekaże 50 proc. straży ochotniczej, a 50 proc. na jednostki ochrony pożarowej, czyli m.in. zakładowe straże pożarne, zakładowe służby ratownicze, gminną zawodową straż pożarną, terenową służbę ratowniczą. Zgodnie z nowelą, minister właściwy do spraw wewnętrznych określi w drodze rozporządzenia sposób i tryb rozdziału środków, "mając na względzie zapewnienie skutecznego funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej".

Nowela spotkała się z krytyką m.in. PO i PSL, zdaniem których jej celem jest zabranie pieniędzy Związkowi Ochotniczych Straży Pożarnych i przekazanie ich w gestię kierownictwa MSWiA.

Senat zajmie się także ustawami: o wypowiedzeniu Europejskiej Konwencji z 19 sierpnia 1985 roku ws. przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych, a w szczególności meczów piłki nożnej i o ratyfikacji Konwencji Rady Europy w sprawie zintegrowanego podejścia do bezpieczeństwa, zabezpieczenia i obsługi podczas meczów piłki nożnej i innych imprez sportowych.

Nowa konwencja zastępuje poprzednią, która stała się w dużej części nieaktualna i niezgodna z obecnymi europejskimi doświadczeniami i dobrymi praktykami.

Konwencja przewiduje m.in. odejście od postrzegania incydentów na stadionach wyłącznie jako przejawu szerszego problemu społeczno-ekonomicznego na rzecz uznania, że przemoc jest spontaniczną reakcją na bieżące wydarzenia. Podkreślona została konieczność prowadzenia na stadionach właściwej obsługi widza, co będzie czynnikiem przeciwdziałającym agresji. Nowe uregulowania przewidują konieczność wcześniejszego oszacowania ryzyka i podejmowania środków prewencyjnych zamiast bezpośredniej interwencji na stadionie, co może powodować eskalację przemocy.

Senatorowie zajmą się też nowelizacją Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o KRS, która stanowi, że przy zakładaniu spółki z o.o. przez internet nie będzie można korzystać ze "zwykłego" podpisu elektronicznego. Ustawa przewiduje, że przy zawiązywaniu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie S-24, czyli przez internet, będzie można się posługiwać tylko kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem ePUAP. Deklarowanym przez rząd celem nowych przepisów jest podniesienie bezpieczeństwa obrotu prawnego.

W porządku obrad jest też nowela Prawa pocztowego, dająca Poczcie Polskiej możliwość korzystania z unijnego programu pomocowego oraz zmieniającą sposób ustalania udziału operatorów pocztowych w dopłacie do kosztu netto Poczty.

Senat będzie też pracował nad przepisami umożliwiającymi dzieciom, za zgodą sądu, obserwację rozpraw cywilnych i administracyjnych; zajmie się też ustawą, która wprowadza ułatwienia dla przedsiębiorców i konsumentów poszkodowanych m.in. przez kartele stosujące nieuczciwą konkurencję.

Izba zajmie się też senackimi projektami nowelizacji ustaw: o radiofonii i telewizji, która zobowiązuje nadawców do nadawania programów z udogodnieniami dla niepełnosprawnych w wymiarze 10 proc. kwartalnego czasu nadawania programu oraz ustawy o drogach publicznych oraz o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. (PAP)

wni/ mok/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL